Przejdź do treści
Edukacja

Z życia Zygmunta Noskowskiego, wykład online

15.04.2020 Minęło

Wykład dotyczy Zygmunta Noskowskiego, którego fortepian ufundowany dla niego przez Polaków znajduję się w zbiorze Muzeum Fortepianów i Pianin im. Andrzeja Szwalbego w Pałacu Starym w Ostromecku.

Ignacy Zalewski

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza

(2009–2014).

Od 2014 roku wykła­dow­ca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2015 roku zatrud­nio­ny jako adiunkt. Od 2016 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Pracowni Współczesnych Technik Kompozytorskich oraz sekre­ta­rza Studium Muzyki Nowej UMFC. Jest tak­że opie­ku­nem Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC.

​Autor kil­ku­na­stu utwo­rów sym­fo­nicz­nych, kil­ku­dzie­się­ciu kame­ral­nych, oraz dzieł chó­ral­nych, wokal­nych solo­wych i kom­po­zy­cji dla dzie­ci.

​Autor opra­wy muzycz­nej TVP Kultura (2018).

Kompozytor-rezy­dent Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (2013–2014) oraz Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga (2016–2017) — w ramach pro­gra­mu “Kompozytor-rezy­dent” Instytutu Muzyki i Tańca.

Od 2012 roku czło­nek ZAiKS u, od 2017 — zasia­da w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 fot. Marta Ankiersztejn

Link dostępny poniżej :

https://www.youtube.com/watch?v=8i495kh2zzA